• info@croatiainspect.hr

 • +385(0)1/4874-777

 • +385(0)1/4873-728

RAČUNAJTE NA KVALITETU, RAČUNAJTE NA CROATIAINSPECT!

DOBRO DOŠLI

Naše usluge

Croatiainspect, kroz izgrađenu mrežu sazdanu od stručnih zaposlenika, međusobno povezanih sektora te brojnih i raznorodnih vanjskih suradnika, omogućava profesionalnu i pouzdanu uslugu:

 • kontrole kvalitete i količine proizvoda
 • kontrole količina pri transportu i pretovaru
 • kontrole utovara / istovara
 • savjetovanja za definiranje obima kontrola i tehničkih uvjeta isporuke
 • savjetovanja za kvalitetu
 • kvalifikacijskih audita proizvođača
 • audita sustava kvalitete
 • ispitivanja kvalitete proizvoda

saznaj više

Croatiainspect

REGIONALNI LIDER

Regionalni lider

Regionalni lider u kontroli kvalitete i nadzoru nad proizvodnjom opreme koja se koristi u proizvodnji i transportu nafte i plina sa svjetskim referencama.

 • Specijaliziran za kontrolu kvalitete i nadzor nad proizvodnjom elemanata naftovoda i plinovoda koji se polažu na kopnu ili u moru
 • Ekspert u kontroli kvalitete i nadzora nad proizvodnjom zaštitnih, crpnih i provodnih cijevi te opreme za bušenje i proizvodnju nafte i plina
 • Stručnjak u kontroli kvalitete i nadzora nad antikorozivnom zaštitom cijevi izvana i iznutra kao i oblaganje cijevi betonskom oblogom
 • Kontrola kvalitete i količine nafte i naftnih proizvoda
 • Konzultant za kvalitetu i kontrolu kvalitete

40 godina tradicije

Croatiainspect vrši kontrolu kvalitete kao neovisna treća strana još od 1971. godine.

Zakonska regulativa vezana uz naše poslovanje

1. ZAKON O TRŽIŠTU NAFTE I NAFTNIH DERIVATA

2. UREDBA O KVALITETI TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA („Narodne novine“, br. 113/2013)

3. UREDBU O KAKVOĆI BIOGORIVA („Narodne novine“, br. 141/2005)

4. PROGRAM PRAĆENJA KVALITETE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA ZA 2016. GODINU

5. ZAKON O TROŠARINAMA („Narodne novine“, br. 22/2013)

6. PRAVILNIK O TROŠARINAMA

7. ZAKON O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ („Narodne novine“, br. 65/2009)

8. UREDBA O TEHNIČKIM STANDARDIMA ZAŠTITE OKOLIŠA ZA SMANJENJE EMISIJA HLAPIVIH ORGANSKIH SPOJEVA KOJE NASTAJU TIJEKOM PUNJENJA MOTORNIH VOZILA BENZINOM NA BENZINSKIM POSTAJAMA

9. ZAKON O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA PROIZVODE I OCJENJIVANJU SUKLADNOSTI („Narodne novine“, 80/2013)

10. PRAVILNIK O TLAČNOJ OPREMI

11. PRAVILNIK O JEDNOSTAVNIM TLAČNIM POSUDAMA ("Narodne novine", 27/2016)

12. PRAVILNIK O PREGLEDIMA I ISPITIVANJU OPREME POD TLAKOM ("Narodne novine", 27/2017)

Zaštita okoliša

Osiguranjem kvalitete opreme za proizvodnju i transport nafte i plina, CROATIAINSPECT pridonosi zaštiti okoliša.

Kvaliteta i svjetski priznata reputacija

Zavidna reputacija Croatiainspecta temelji se na sljedećim poslovnim načelima:

 • podrobna priprema za svaki pojedini projekt
 • izvršenje kontrole koje se povjerava kvalificiranim i dokazanim stručnjacima
 • komunikacija s korisnicima usluga radi pravodobne razmjene informacija
 • sustav osiguravanja kvalitete sukladan zahtjevima norme ISO 9001
 • inspekcija u području sirove nafte i naftnih derivata, inspekcija nad proizvodnjom opreme za naftu i plin, inspekcija kontrolama bez razaranja sukladno zahtjevima HRN EN ISO/IEC

Uprava

Uprava:
Jadranka Kvasnička, Predsjednica Uprave
Darko Cuzek, univ. spec. oec., dipl. ing.
Mario Štambuk
, dipl. ing. strojarstva

AKTUALNOSTI

Kontaktirajte nas

+385(0)1/4874-777

40 godina rada

Pogledajte naše reference