• info@croatiainspect.hr

  • +385(0)1/4874-777

  • +385(0)1/4873-728

Monitoring količine biogoriva

Monitoring količine biogoriva

Croatiainspect d.o.o. je neovisno inspekcijsko tijelo A vrste, akreditirano za kvalitativnu i kvantitativnu inspekciju u području nafte, naftnih derivata, UNP-a i biogoriva a od kraja prošle godine, od strane HAA smo akreditirani i za monitoring količina biodizela stavljenog na tržište za što, osim akreditacije, posjedujemo i suglasnost za rad dobivenu  od strane Ministarstva gospodarstva.

Sustav praćenja količine biogoriva stavljene na tržište ili korištenje ( monitoring količine biogoriva )  propisan je Zakonom o biogorivima za prijevoz ( Narodne novine br. 65/2009, 145/2010, 26/2011 i 144/2012). Monitoring količine biogoriva obuhvaća postupak utvrđivanja količine biogoriva stavljenog na tržište ili na korištenje koji uključuje neposrednu provjeru tehnoloških postupaka dodavanja biogoriva naftnom gorivu, provjeravanje isprava o sukladnosti na osnovu kojih proizvođači goriva jamče za količinu biogoriva u pojedinim pošiljkama goriva po postupku utvrđenom u programu monitoringa količine biogoriva. Kvaliteta biogoriva koja se stavlja na tržište Republike Hrvatske propisana je Uredbom o kakvoći biogoriva ( Narodne novine br. 141/2005 i 33/2011).       

Člankom 28. Zakona o biogorivima za prijevoz propisani su uvjeti provođenja monitoringa količine biogoriva, a istim se člankom utvrđuje i da program monitoringa količine biogoriva smiju provoditi samo ovlaštene osobe za monitoring količine biogoriva. Prvi smo u Hrvatskoj radili verifikaciju i kontrolu količina, čime smo stekli određeni nivo znanja i iskustva u predmetnoj kontroli, što smo dokazali i akreditacijom inspekcije monitoringa količina biogoriva.

Kontaktirajte nas

+385(0)1/4874-777

40 godina rada

Pogledajte naše reference